CMH - THE CIRCULAR MATERIAL HUB

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้บริการ

ผู้ขอสมัครสมาชิกซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า 'ผู้สมัคร' และ แพลตฟอร์ม Circular Material Hub ซึ่งต่อไปนี้จะ เรียกว่า 'แพลตฟอร์ม CMH' กรุณาอ่านข้อความตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียดเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกของท่าน

1. การสมัครสมาชิก แพลตฟอร์ม CMH ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

2. ผู้สมัคร จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ตามจริงให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้สมัคร หากตรวจพบว่าข้อมูลของผู้สมัครไม่เป็นความจริง แพลตฟอร์ม CMH จะระงับการใช้งานของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิมาซึ่งการเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

4. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียน หรือผ่านการใช้งานของแพลตฟอร์ม CMH ทั้งหมดนั้น ผู้สมัคร ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิของแพลตฟอร์ม CMH ซึ่งผู้สมัครต้องอนุญาตให้แพลตฟอร์ม CMH ใช้ข้อมูลของผู้สมัครสมาชิกในงานที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม CMH

5. แพลตฟอร์ม CMH ขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของผู้สมัครไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด โดยจะมินำไปเปิดเผยที่ใด และ/หรือ เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่ให้แพลตฟอร์ม CMH ใช้ข้อมูลผู้สมัครสมาชิกในงานที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม CMH ตามข้อตกลงใน ข้อ 4 และนอกจากจะได้รับหมายศาลหรือหนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพลตฟอร์ม CMH

6. ผู้สมัครควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการของแพลตฟอร์ม CMH โดยเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกโจรกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น แพลตฟอร์ม CMH ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

7. ผู้สมัครจะต้องรักษารหัสผ่าน หรือชื่อเข้าใช้งานในระบบสมาชิกเป็นความลับ และหากมีผู้อื่นสามารถเข้าใช้จากทางชื่อของผู้สมัครได้ ทางแพลตฟอร์ม CMH จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

8. ผู้สมัครยินยอมให้แพลตฟอร์ม CMH ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก หากแพลตฟอร์ม CMH ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ท่านให้ไม่ชัดเจน และ/หรือเป็นเท็จทางแพลตฟอร์ม CMH มีสิทธิในการยกเลิกสมาชิกของผู้สมัครได้

9. แพลตฟอร์ม CMH เป็นเพียงช่องทางเชื่อมโยงการติดต่อระหว่างผู้ซื้อ/ขายของเสีย จะไม่รับรองหรือรับประกันไม่ว่ากรณีใด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์ม CMH ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ แพลตฟอร์ม CMH จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายพิเศษ หรือที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง) จากจากธุรกรรมการซื้อ/ขายของเสีย ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายของเสีย

ข้าพเจ้าผู้สมัคร ได้อ่านเงื่อนไขการสมัครแล้วและยินยอมให้ แพลตฟอร์ม CMH ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก ถ้าผู้สมัครตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงดังกล่าว รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ทางแพลตฟอร์ม CMH เห็นสมควร แต่ถ้าไม่ตกลงกรุณากด 'ไม่ยอมรับ' เพื่อกลับไป หน้าหลัก