CMH - THE CIRCULAR MATERIAL Database

CMH - THE CIRCULAR MATERIAL Market Place

CMH - THE CIRCULAR MATERIAL HUB

CMH DATABASE | ระบบค้นหาการจัดการของเสีย

ประเภทสถานประกอบการ : Waste Processor

ประเภทกิจการ
จังหวัด
ชื่อสถานประกอบการ วัตถุประสงค์การดำเนินงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ที่มา: ข้อมูลโรงงาน 101-105-106 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (https://data.go.th/th/dataset/item_2d831f97-991a-44e0-ac34-d37f01c81e0b)