CMH - THE CIRCULAR MATERIAL HUB

โปรแกรมช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณ

(ตัน)

น้ำหนักบรรทุกสูงสุดของยานพาหนะ

(ตัน)

คำนวณ % Loading

(%)

GWP:

ประเภทยานพาหนะ

วิธีการวิ่ง

ประเภทน้ำมัน

ระยะทางไป-กลับเฉลี่ย

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (EF)

CO2

(kgCO2tkm)

CH4

(kgCO2tkm)

N2O

(kgCO2tkm)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

CO2e

(KgCO2eq)

CO2e emission

(KgCO2eq)

CH4

(KgCO2eq)

N2O

(KgCO2eq)

ปริมาณ

(กก.)

ปัจจุบัน

วิธีจัดการ

กิจกรรม/ผลิตภัณฑ์

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (EF)

CO2e

(KgCO2kg)

CH4

(KgCO2kg)

N2O

(KgCO2kg)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก.

CO2e

(KgCO2eq)

CH4

(KgCO2eq)

N2O

(KgCO2eq)

CO2e emission

(KgCO2eq):

อนาคต

วิธีจัดการ

กิจกรรม/ผลิตภัณฑ์

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก(EF)

CO2e

(KgCO2kg)

CH4

(KgCO2kg)

N2O

(KgCO2kg)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

CO2e

(KgCO2eq)

CH4

(KgCO2eq)

N2O

(KgCO2eq)

CO2e emission

(KgCO2eq):
การขนส่ง
กิจกรรม/ผลิตภัณฑ์ 1
กิจกรรม/ผลิตภัณฑ์ 2
รวม 1
รวม 2

ความหมายของศัพท์

  • วิ่งแบบปกติ หมายความว่า การวิ่งบนถนนทางหลวงราบที่ปูลาดด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตหรือคอนกรีต
  • วิ่งแบบสมบุกสมบัน หมายความว่า การวิ่งบนถนนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ปูลาด เช่น ถนนลูกรัง เป็นต้น หรือถนนที่ไม่เป็นทางราบ

ที่มา